Sluit je aan bij de duizenden mensen die ons vertrouwen! Inloggen / Aanmelden Winkelwagen (0 Artikel)


1. JURIDISCHE INFORMATIE


De "vennootschappen" verwijzen naar FDR CAPITAL LTD (Malta), opgericht naar Maltees recht, met zetel op 32, niveau 3, Regent House Bisazza Street SLIEMA SLIEMA SLIEMA SLM 1640 - MALTA, onder nummer C53008, voor dit doel vertegenwoordigd door de heer Fabrice DROUIN RISTORI in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer en FDR CAPITAL LTD (Hongkong), opgericht naar Hongkongs recht, met maatschappelijke zetel in Suite 2611 Langham Place Office Tower, 8 Argyle street Mongkok, KL Hong Kong, Hong Kong SAR China, onder nummer 2354327, vertegenwoordigd door de heer Fabrice DROUIN RISTORI in zijn hoedanigheid van directeur.

De "Website" is toegankelijk op het adres Goldsilvermakler.com, gepubliceerd door FDR CAPITAL LTD (Malta).

De "Klant" is een natuurlijke of rechtspersoon die ouder is dan 18 jaar, zich registreert op de website Goldsilvermakler.com en goud of fysiek zilver bestelt.

"Baren" en "munten" verwijzen over het algemeen naar zowel goud als zilver edelmetaal of een combinatie van beide die door FDR CAPITAL LTD (Malta) aan de klant worden verkocht.

Goldsilvermakler.com breidde zich vervolgens snel uit op de Europese markten met een groeipercentage van +250% in 5 jaar, alvorens in 2015 een kantoor te openen in New York.


2. ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze Overeenkomst regelt de relatie tussen de partijen en maakt het mogelijk om voor de Klant een rekening te openen voor de aankoop, verkoop en/of opslag van edelmetalen en is van toepassing op al deze transacties tussen de Klant en FDR CAPITAL LTD (Malta) voor aankoop/verkoop en FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) voor opslag.

FDR CAPITAL LTD (Malta) behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen, elke wijziging zal onmiddellijk na publicatie op de website van kracht zijn.

De Klant wordt geacht de verschillende wijzigingen van de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard door het gebruik en de toegang tot de Website.

De op onze website getoonde verkoopprijzen vormen geen bindend contractueel aanbod, maar dienen te worden opgevat als een uitnodiging tot inschrijving van uw kant als klant.

U kunt uw bestelling te allen tijde bij modifier plaatsen door op de "winkelwagen" te klikken. Door uw bestelling te versturen door te klikken op "Mijn bestelling afronden" doet u een bindend aanbod om een contract af te sluiten. Als wij dit aanbod accepteren, sturen wij u per e-mail een bestelformulier ter bevestiging. Dit bestelformulier wordt onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling verzonden.

Zodra u het factuurbedrag ontvangt, ontvangt u een bericht over de ontvangst van de betaling en een bevestiging van de betaling. De betalingsvoorwaarden zijn in overeenstemming met artikel 10. Wij hebben het recht om onze bestelling te annuleren indien onze presentatie op het internet en/of onze bestelling onjuist of onvolledig is, wat in ons nadeel zou kunnen zijn met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst (bijv. afwijkingen van de huidige marktprijs, in het bijzonder als gevolg van onjuiste gegevensverwerking).

In dit geval verklaren wij binnen een week na ontdekking van de fout (bijv. per e-mail) te herroepen en het door u betaalde bedrag inclusief eventuele extra kosten onmiddellijk te vergoeden.

Onze wettelijke rechten, in het bijzonder het recht om het contract te betwisten op grond van een fout, blijven bestaan.


3. DOEL VAN DE VERBINTENIS


Het doel van het contract is voor de klant om metalen te kopen van FDR CAPITAL LTD (Malta en Hong Kong) evenals opslag- en verzekeringsoplossingen.


4. WAARSCHUWINGEN


Door het onvoorspelbare karakter van de grondstoffenmarkten brengt het kopen en verkopen van producten een hoog risico met zich mee en is het niet voor iedereen geschikt. De klant verklaart deze overeenkomst te hebben gelezen en begrepen en verklaart zich bewust te zijn van de aard en reikwijdte van zijn rechten en de risico's die aan deze overeenkomst verbonden zijn.


5. ZUIVERHEID VAN DE EDELE METALEN


FDR CAPITAL LTD (Malta) garandeert dat :

  • . Elk edelmetaal heeft een zuiverheidsgraad die minstens gelijk is aan 995,0 / 1000.
  • . Elk stuk heeft een zuiverheidsgraad van minstens 900 / 1000.

6. VEILIGHEIDSPLAATSING


De door de klant gekochte staven en munten via FDR CAPITAL LTD (Malta) blijven in de kluis waar ze na aankoop worden opgeslagen. Alle ruwe producten worden gewogen, hebben een serienummer (alleen voor bars) en worden bewaard in een veilige kluis.

PROSEGUR heeft alleen staven en munten op voorraad die gekocht en herkend zijn van een marktprofessional.

FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) heeft Prosegur aangesteld als haar beveiligde operator om de opslag van uw edelmetalen in Venetië, Singapore, New York en Toronto te beheren.

PROSEGUR garandeert dat zijn status in de edelmetaalindustrie het mogelijk maakt om goud en zilver op te slaan in zijn kluizen door het hoge veiligheidsniveau te bieden dat professionals in de fysieke edelmetaalmarkt nodig hebben.

PROSEGUR bewaart het originele exemplaar van het opslagcertificaat. FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) verbindt zich ertoe deze registers niet te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. Het certificaat wordt in de kluis bewaard om een snelle wederverkoop van de staven mogelijk te maken en het risico van verlies of diefstal te voorkomen.

Op schriftelijk verzoek kan het certificaat per post naar de klant worden gestuurd.


7. VERZEKERING


FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) is verantwoordelijk voor het controleren of de staven naar behoren zijn verzekerd tegen diefstal en schade in overeenstemming met de door de edelmetaalindustrie geaccepteerde verzekeringsnormen. De verzekeringspremie is inbegrepen in de jaarlijkse opslagkosten die aan PROSEGUR worden betaald voor het onderhoud en de opslag van de staven.

FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) bevestigt dat PROSEGUR zich verbindt in het "Storage Contract" dat is gesloten om schriftelijk bewijs van deze verzekering te leveren (op verzoek).


8. PRIJZEN EN VERGOEDINGEN


Het edelmetaal en de munten worden aangekocht tegen de "spotprijs", op de datum van aankoop en worden verhoogd met een aankoopcommissie voor het bedrijf FDR CAPITAL LTD (Malta).

Zodra de door het Goldsilvermakler.com team voorgestelde aankoopprijs door de klant is bevestigd, is er geen risico meer voor een prijsontwikkeling, deze staat vast en ontwikkelt zich niet tijdens het leveringsproces van de fysieke hoeveelheid.

FDR CAPITAL LTD (Malta) verkoopt vervolgens de edelmetalen aan de klant tegen de vastgestelde en door de klant gevalideerde prijs. Na afronding van de transactie ontvangt de klant een e-mailbericht. De factuur is toegankelijk via een ledenaccount.

FDR CAPITAL LTD (Malta) behoudt zich echter het recht voor om prijswijzigingen (verhoging van de opslagkosten, douanerechten, enz.) buiten haar controle om door te berekenen.

Het is duidelijk dat als de klant de edelmetalen op elk moment voor het einde van het eerste opslagjaar uit de beveiligde kluis kan halen, de klant op geen enkele wijze aanspraak kan maken op een pro rata vermindering van de jaarlijkse opslagkosten. Vanaf het tweede jaar zal de klant de betaalde kwartaalfactuur pro rata terugbetaald krijgen.


9. OPSLAGKOSTEN


Naast de aankoopcommissie brengt FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) een opslagvergoeding in rekening om de kosten voor behandeling, opslag, transport en verzekering te dekken.

De in rekening gebrachte opslagkosten zijn te vinden op de website, op de pagina "Opslagkosten" en worden een jaar van tevoren gefactureerd voor het eerste jaar en daarna per kwartaal.

Indien de klant na ontvangst van de factuur de opslagkosten niet betaalt, behoudt FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) zich het recht voor om elk verzoek van de klant tot verwijdering van de opslagstaven te weigeren. FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) heeft ook het recht om de staven van de klant te verkopen om de kosten te dekken. Het resterende bedrag na betaling van de onbetaalde opslagkosten wordt door FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) direct op de bankrekening van de klant overgemaakt en de contractuele relatie tussen de partijen wordt met onmiddellijke ingang beëindigd.


10. BETALINGSVOORWAARDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD


De aankoopprijs en de opslagkosten (factuurbedrag) worden alleen vooraf betaald. Het factuurbedrag dient onmiddellijk per bankoverschrijving te worden betaald en uiterlijk binnen drie (3) dagen na de besteldatum te worden overgemaakt op de bankrekening van onze firma FDR CAPITAL LTD (Malta) confirmatie.

Anders hebben wij het recht om het contract op te zeggen, zelfs zonder u vooraf een extra termijn te hebben toegekend (termijnverkoop fixe). Andere rechtsvorderingen, in het bijzonder voor de betaling van de koopprijs, vertragingsrente en/of schadevergoeding, blijven onaangetast.

In geval van laattijdige betaling of niet-betaling zal onze schadeclaim ten minste overeenkomen met de prijswijziging van de goederen op de financiële markt die zich in de tussentijd heeft voorgedaan. Wij behouden ons de volledige eigendom van de geleverde goederen voor totdat het op de factuur vermelde bedrag voor een levering volledig is betaald.

Betaling door de klant kan alleen worden gedaan door middel van een bankoverschrijving. Betaling kan worden gedaan in Euro, US Dollar, Zwitserse Franc of Britse Pond.

FDR CAPITAL LTD (Malta) zal de klant informeren over de succesvolle ontvangst van de fondsen en zal de transactie onmiddellijk uitvoeren. Zodra de transactie is voltooid, zal FDR CAPITAL LTD (Malta) het bedrag aan de klant terugbetalen door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening van de klant, een eventueel positief saldo op de rekening van FDR CAPITAL LTD (Malta) zal binnen 48 uur na voltooiing van de transactie worden terugbetaald.


11. BELASTING


De klant is verantwoordelijk voor de betaling van de lokale belastingen die worden (of bedoeld zijn) geheven op de aankoop van goud of zilver, de verkoop van goud of zilver, het behoud van goud of zilver of de kosten die daarmee gepaard gaan. Deze belastingen zullen indien nodig worden toegevoegd aan de vergoedingen.

De Klant verklaart en garandeert dat hij in alle relevante landen buiten Malta fiscaal en juridisch advies heeft ingewonnen over de aankoop van edelmetalen.


12. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT


De rol van FDR CAPITAL LTD (Malta) is beperkt tot de uitvoering van de instructies van de klant.

FDR CAPITAL LTD (Malta) is niet bevoegd en kan de klant niet garanderen dat hij een meerwaarde zal realiseren bij de wederverkoop van de aangekochte staven.

In geen geval zullen FDR CAPITAL LTD (Malta) en FDR CAPITAL LTD (Hong Kong) aansprakelijk zijn voor het uitvallen van de telecommunicatieapparatuur, de server waarop de website of enige andere website zich bevindt, of voor het niet ontvangen van een e-mail, fax of brief verzonden door de klant.

Alle gegevens die via de website toegankelijk zijn, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd en vervangen niet de informatie die door officiële instanties wordt verstrekt.

FDR CAPITAL LTD (Malta/Hong kong) wijst alle verantwoordelijkheid af voor vertragingen of omissies in de nakoming van zijn verplichtingen indien deze vertragingen of omissies het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen die buiten zijn macht liggen en die worden behandeld als gevallen van overmacht, zijn de redenen voor de beëindiging of opschorting van de verplichtingen van FDR CAPITAL LTD (Malta/Hong kong), zonder beroep te doen op de klant, zoals goddelijke handelingen, overstromingen, blikseminslag, brand, aardbevingen, arbeidsconflicten, tekorten, rantsoenering, energiestoringen, oorlogen, terrorisme, rellen, embargo's en regerings- of ondergeschikte maatregelen in dit verband, ongevallen met de productie en opslag van FDR CAPITAL LTD (Malta/Hong kong) producten, volledige of gedeeltelijke opschorting van de levering, het falen van transportbedrijven, embargo's, rellen, energiestoringen, machinebreuken, volledige of gedeeltelijke stakingen, administratieve besluiten, epidemieën, explosies, handelingen van derden en alle externe gebeurtenissen die de nakoming van de verplichtingen van FDR CAPITAL LTD (Malta/Hong kong) kunnen vertragen, voorkomen of buitensporig kostbaar maken.

In geval van overmacht in de zin van deze voorwaarden moet de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.


13. VERTROUWELIJKHEID EN ANTI-WITWASPRAKTIJKEN


De Klant doet afstand van elke transactie via FDR CAPITAL LTD (Malta) die zou kunnen worden geïnterpreteerd als het witwassen van geld en verklaart dat de overdracht van geld dat is overgemaakt of waarschijnlijk in de nabije toekomst zal worden overgemaakt namens het Bedrijf geen witwassen van geld is en zal zijn in de zin van de Malta Money Laundering Act 1994 en dat de fondsen niet van illegale of tegenstrijdige oorsprong zijn als gevolg van criminele activiteiten.

De Klant bevestigt hierbij dat de voor de transactie gebruikte fondsen naar behoren zijn gemeld bij de belastingdienst van het land waar hij woont en/of de nationaliteit heeft.

Het is de klant niet toegestaan om edele metalen te kopen door middel van een bankoverschrijving via een derdenrekening.

Daartoe moet elke gebruiker die edelmetalen wil kopen bij FDR CAPITAL LTD (Malta) een kopie van zijn identiteitskaart en een bewijs van verblijf overleggen.


14. GEEN HERROEPINGSRECHT


De prijzen van onze artikelen (edelmetalen) zijn onderhevig aan veranderingen op de financiële markten die buiten onze macht liggen en die zich op korte termijn kunnen voordoen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant dat hij zijn herroepingsrecht voor deze artikelen niet kan uitoefenen in overeenstemming met de consumentenwet L. 121-20-2. Uw bestelling is dus bindend zodra wij deze ontvangen en kan niet meer worden herroepen.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN ARBITRAGE


De Algemene Verkoopvoorwaarden en de juridische relaties die voortvloeien uit de aanvaarding ervan worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta.

Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de schending, beëindiging of ongeldigheid ervan, zal worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met Deel IV (Binnenlandse Arbitrage) van de Arbitragewet en het Arbitragereglement van Malta dat momenteel van kracht is.

Het aanwijzings- en beheersapparaat is het Maltese arbitragecentrum. Het aantal arbiters is vastgesteld op één (1). De plaats van arbitrage is Malta. De in de arbitrageprocedure te gebruiken taal is het Engels.
Beoordeeld 9.5 Op 10 basis van 190 adviezen.